جالیز

بهترین محصول را بکارید، به موقع برداشت کنید، جالیزها را گسترش دهید و بهترین معاملات را با کشاورزهای دیگر انجام دهید تا بتوانید در این بازی کارتی و اقتصادی، بهترین کشاورز جالیز باشید.