باید‌ها و نباید‌های پلی تست و آنچه باید در مورد اولین پلی‌تست بدانید

.مقدمه‌ای بر باید‌ها و نباید‌های پلی تست وقتی راجع به طراحی یک بازی رومیزی و باید‌ها و نباید‌های پلی تست با یک ...

ادامه مطلب